Bolag i hörselbranschen

Utmaning
Verksamheten agerade på en marknad med hård konkurrens och tuffa marginaler. I den intensiva förändring och expansion som verksamheten befann sig i var chefernas rolltagande och ledarskap avgörande för framgång. Det fanns behov att leda ner ledningsgruppens strategiska perspektiv till chefer och medarbetare i hela verksamheten för samsyn om nuläge, mål och fokus på vägen framåt.

Genomförande
Nuläget i arbetssätt och processer genomlystes med Columbi för att hitta effektiviseringsmöjligheter. Strategi, målbild och handlingsplan utvecklades på strategidagar med ledning och verksamhetschefer. Ledningsgruppen formerades om och ett skräddarsytt utvecklingsprogram genomfördes under ca ett år för att stärka ledarskapet och teamet. Programmet kompletterades med individuellt stöd och handledning till chefer. För att få med hela verksamheten på tåget, mot ny målbild och arbetssätt genomfördes en utvecklingsdag med samtliga medarbetare.

Resultat
Insatserna resulterade i en tydlig strategi, målbild och handlingsplan på enhetsnivå. Genom utvecklingsprogrammet fick ledningsgruppen och verksamhetscheferna effektiva verktyg att använda i det dagliga arbetet. Engagemanget och motivationen ökade i chefsgruppen och ledningsgruppens handlingskraft ökade med 25% uppmätt med Columbi. Arbetsprocesserna effektiviserades vilket påverkade lönsamheten positivt. Volymer och säljmål överträffades.

”Vi behövde leda ner ledningsgruppens strategiska perspektiv till våra verksamhetschefer, för samsyn om nuläge, mål och vägen framåt. Vascaia hjälpte oss att formera om ledningsgruppen och genomförde ett utvecklingsprogram som bidrog till att stärka cheferna och teamet. Inför programmet gjordes en nulägesmätning med Columbi som visade på vilka förändringar som behövdes för att gå i mål. Ett år senare har handlingskraften och effektiviteten ökat med hela 25%. Det känns verkligen att det har blivit ett stort lyft i teamet! Vi har fortsatt många utmaningar men är nu bättre rustade att klara av det! ”
vVD i bolag inom hörselvårdsbranschen

Eva Bengtsson och Birgitta Meijer, Vascaia AB