Från segdragen konflikt till kollegial samvaro

Ett större företag i norra Sverige hade haft mycket stora samarbetsproblem inom företaget. Konflikten hade pågått under många år. Det var så pass allvarligt att det synbart påverkade lönsamheten och medarbetarnas hälsa och välmående.

Ett konkret exempel på det negativa klimatet var att de kollektivanställda konsekvent valde bort att vistas i den gemensamma matsalen. De åt o fikade i produktionslokalerna. Tjänstemännen å sin sida kände sig så ovälkomna i produktionslokalerna att helst inte gick dit för att samtala eller informera utan använde mail och telefon. Så trots att båda grupperna faktiskt befann sig på samma plats var samarbete och kommunikation obefintlig eller negativ.

Företagsledningen hade tagit hjälp av både psykologer och managementkonsulter för att finna en lösning på konflikten men trots alla ansträngningar förblev situationen oförändrad.

I det läget kom man i kontakt med Columbi och beslöt att genomföra en Columbi-kartläggning för att få reda på hur de berörda själva ville beskriva situationen och vad problemet egentligen var.
Svarsfrekvensen blev god men när deltagarna kom till mötet för återkopplingen (närvaro var obligatorisk) var de väldigt avvaktande och misstänksamma. Dock väcktes intresset snabbt när vi började visa resultatet, samtala om hur illa ställt det var samt att de fick se sina egna ord som beskrev problemen.
Under workshopen, där konsekvenser och förslag diskuteras, blev engagemanget enormt och de tre grupperna (15-20 deltagare/grupp) arbetade tillsammans fram ett 70-tal förbättringsförslag för att skapa en bättre arbetssituation.

Direkt efter mötet med återkoppling och workshop var de flesta deltagarna öppet positiva och sa bland annat att –”det här var första gången som företaget valt att verkligen lyssna på oss” samt ”- det är så bra att våra synpunkter tagits på allvar och diskuterats och dokumenterats”.
En vecka senare hade stämningen på företaget tydligt förbättrats och en hel del av personalen hade börjat gå till den gemensamma matsalen efter flera års bojkott.
Fyra månader senare hade en ny organisation kommit på plats och ett nytt schemasystem tagits i bruk baserat på medarbetarnas förbättringsförslag.

Peter Lundh, VISE AB