Kommunal verksamhet inriktad på Kultur och Fritid

Utmaning
Organisatoriska förändringar och hårt tryck på verksamheten hade medfört att många medarbetare tappat engagemang, lust och arbetsglädje. Missnöjet var spritt, konflikter och störningar eskalerade, initiativförmågan var låg, behov av stöd i det dagliga arbetet var stort.

Lösning
För att öppna upp en konstruktiv, öppen dialog i gruppen användes Columbi. Alla medarbetare fick anonymt och med egna ord beskriva hur man upplevde arbetssituationen. Resultatet användes som underlag i en serie workshops med fokus på ”teama upp” kring uppdrag, mål, roller och ansvar. Kommunikation, feedback och framgångsbeteenden var teman som ingick i utvecklingsinsatsen. En konkret handlingsplan togs fram där gruppen tillsammans tog fram prioriterade aktiviteter.

Resultat
Utvecklingsinsatsen med gruppen som pågick under ett halvår resulterade i en tydlig spelplan där alla kände sig delaktiga och viktiga. Handlingsplanen följs upp varje vecka på APT och man lyfter samtidigt upp framgångsbeteende i syfte att inspirera och skapa en lärande kultur.

”Hårt tryck på verksamheten gjorde att många tappade sugen. Vascaia hjälpte oss att ”teama” upp kring uppdrag, mål, roller och ansvar. Vi fick en ny spelplan där alla känner sig viktiga”
Avdelningschef, Kultur & Fritid

Eva Bengtsson och Birgitta Meijer, Vascaia AB