Myndighet

Utmaning
En omorganisation ställde helt nya krav på ledare och medarbetare. Verksamheten skulle digitaliseras, nya arbetssätt införas, handläggningstiderna skulle minskas. Brister fanns både gällande struktur, kommunikation och samarbete. Oro och rädsla för det nya påverkade klimatet på enheten. Stämningen var inte på topp, vilket påverkade både arbetsprestation och leverans till kund.

Lösning
Nuläget i arbetsgruppen analyserades med hjälp av Columbi. Alla medarbetare fick möjlighet att med egna ord beskriva sin syn på arbetssituationen. Resultatet bearbetades i en sammanhållen och anpassad utvecklingsaktivitet där gruppen fick arbeta fram en konkret handlingsplan för hur arbetet och samverkan inom teamet skulle fungera för att uppnå målen. Teamutvecklingsinsatser genomfördes parallellt.

Resultat
Alla är med på tåget, gemensamma mål och spelregler för enheten är framtagna, störningar och konflikter är lösta, kommunikationen är öppen. Förväntningar på varandra är diskuterade och utredda. Redan efter ett par månader hade arbetsklimatet förbättrats, förtroendet för ledningen ökat och sjukfrånvaron minskat. Arbetsklimatet präglas av en positiv anda. Trivseln, effektiviteten och handlingskraften har ökat!

”Vi hade under en längre tid haft störningar och konflikter i vår enhet – mycket beroende på missnöje med vår nya organisation och förändrade arbetssätt. Vi fick hjälp att lösa upp knutarna och stöd att ta fram en konkret handlingsplan med aktiviteter, ansvar och deadlines. Den hjälper oss att ha fokus på rätt saker och säkerställer att vi lägger energin på det vi kan påverka och att vi samarbetar på ett smartare sätt – allt i syfte att ge våra kunder bästa service”.
Regionchef i myndighet

Eva Bengtsson och Birgitta Meijer, Vascaia AB