Columbis verktyg

Columbi skapades ursprungligen för medarbetare med syfte att utvärdera och skapa en grund för samtal om arbetsmiljön. Idag används Columbis geniala teknik och process också i andra situationer och för olika typer av grupper. De olika verktygen ger tillgång till sanna och snabba insikter, just där och då de behövs.

WORK
Hur upplevs arbetssituationen just nu? Varianter finns för krishantering och arbetsmiljö. Vill du testa, klicka här.

LEADER
Vad kännetecknar arbetet i ledningsgrupp eller styrelse? Har vi en sann gemensam bild av våra ansvarsområden?

CULTURE
Hur vill företagets anställda beskriva värdegrunden? Genomsyrar ledningens visioner om företagskultur alla nivåer? Vill du testa?

QUALITY
Hur definierar våra kunder eller användare kvalitén på erbjuden service eller vara. Lever vi upp till förväntningarna?

MEET
Vad tyckte deltagarna om utbildningen, mötet eller eventet? Ta reda på upplevd nytta få en tydlig utvärdering.

MEMBER
Vad är viktigt för medlemmarna i vår förening? Hur vill de beskriva kvalitet och nytta.

Columbi är både teamutveckling och medarbetardialog, samtidigt.

Mer om Columbi

En sann väg framåt

Columbis övergripande funktion är att ge individer möjlighet att förmedla sina subjektiva intryck. I det subjektiva kommer sanningen fram. Columbi lägger också grund för ett positivt engagemang. Dialogen som bygger på de subjektiva intrycken engagerar hela gruppen.

En Columbi består av två delar: en kartläggning med en digital intervju samt en analyserande workshop eller avstämning. Den digitala intervjun ger både jämförbara kvantitativa tal samt kvalitativ information. Tillsammans visar dessa det upplevda nuläget. Rapporten tjänar som grund för samtal med en grupp i en workshop, som avstämning av läget och som bas för planering framåt.

Kartläggningen genererar också ett mätvärde, Columbi index, som är ett mått på gruppens inställning och engagemang vid en bestämd tidpunkt. När kartläggningen upprepas vid ett senare tillfälle, visar indextalet och de statistiska resultaten gruppens förändring över tid.

Varför göra en Columbi?

I en Columbikartläggning får deltagarna individuellt och anonymt ge sin subjektiva syn på en specifik situation. Eftersom den digitala intervjun inleds med en öppen fråga, blir svaren sanna och utan påverkan utifrån. Svaren visar det som engagerar deltagarna på riktigt och det handlar ofta om sådant som inte är uppenbart eller självklart.

Två exempel

En Columbi om upplevd arbetsmiljö får fatt i förutsättningarna som är nödvändiga för en positiv och engagerad situation på arbetet:
– Förståelse för varför situationen är som den är
– Möjligheten att påverka sin situation
I den workshop som ingår analyserar gruppen olika nyckelområden, förändring över tid och samtalar på detaljnivå om de subjektiva intryck som beskriver läget, vad som kan förbättras och vad som kan stärkas.

En Columbi om upplevd kvalitet ger möjlighet att både definiera det som subjektivt upplevs som viktigt för kvalitetsupplevelsen och att visa graden av upplevd tillfredsställelse och nytta. Columbi tar fram kundens kvalitetsupplevelse. Det kvalitativa och kvantitativa materialet i rapporten fungerar både som avstämning och som indikation på vad som verkligen är viktigt för kunden, om sanningen ska fram.

Med Columbi hittar vi svaren på frågorna man inte visste man borde ställt.

Historik

Varför heter vi Columbi?
Columbi Ägg är ett begrepp som har sitt ursprung i en berättelse om Christofer Columbus. Han lär ha blivit ombedd att ställa ett ägg på högkant för att visa sin kreativa och geniala sida. Skulle han klara testet så säkrades pengar till upptäcktsfärden över Atlanten. Han lyckades såklart med uppgiften och nu används begreppet Columbi Ägg som ett uttryck för en genialiskt enkel lösning på ett till synes komplicerat problem. Namnet Columbi passar oss därmed utmärkt; snabbt och enkelt, finner vi sanna individuella svar på komplexa frågor.

Det började på 1980-talet
Columbikonceptet har sina rötter i 1980-talet. Det var då som arbetsmarknadens parter alltmer började intressera sig för arbetsmiljöfrågor och hur medarbetarna mår på sina arbetsplatser. Tidigare hade främst den fysiska arbetsmiljön varit i fokus, men från 80-talet och framåt lades allt större vikt vid psykosociala aspekter.

Man fann att en god psykosocial arbetsmiljö bland annat leder till större trivsel, ökat engagemang och färre sjukskrivningar och att detta i sin tur påverkar hela arbetsgruppens prestationer – en sanning som står sig väl än idag. Intresset för att mäta det komplexa förhållandet mellan arbetsmiljö och mjuka värden som välmående och hälsa väcktes alltså tidigt. Tanken var då, liksom nu, att tillsammans med dem som det berör, både kartlägga den aktuella situationen och se vad som behöver förbättras.

Metodiken liksom tillvägagångssättet för kartläggningarna har utvecklats under åren, från manuella individuella undersökningar till digitala och kostnadseffektiva IT-lösningar.

Grunden är kunskap om människors beteende
Utgångspunkten för en Columbi är att vår subjektiva tolkning av omvärlden bestämmer vårt handlande. Det bygger i sin tur på forskning om hur vi processar information och hanterar eller anpassar oss till olika situationer. Det vetenskapliga stödet för det resonemanget finns t ex i Ben Shalits metod Hjulet och Richard Lazarus Copingteori.
Columbikonceptet är väl beprövat och bygger också på ett omfattande empiriskt underlag från undersökningar som gjorts såväl i Sverige som utomlands.
Columbi kan lätt anpassas till olika språk, kulturer och situationer och har inte någon begränsning av antalet deltagare.

Historik

Varför heter vi Columbi?
Columbi Ägg är ett begrepp som har sitt ursprung i en berättelse om Christofer Columbus. Han lär ha blivit ombedd att ställa ett ägg på högkant för att visa sin kreativa och geniala sida. Skulle han klara testet så säkrades pengar till upptäcktsfärden över Atlanten. Han lyckades såklart med uppgiften och nu används begreppet Columbi Ägg som ett uttryck för en genialiskt enkel lösning på ett till synes komplicerat problem. Namnet Columbi passar oss därmed utmärkt; snabbt och enkelt, finner vi sanna individuella svar på komplexa frågor.

Det började på 1980-talet
Columbikonceptet har sina rötter i 1980-talet. Det var då som arbetsmarknadens parter alltmer började intressera sig för arbetsmiljöfrågor och hur medarbetarna mår på sina arbetsplatser. Tidigare hade främst den fysiska arbetsmiljön varit i fokus, men från 80-talet och framåt lades allt större vikt vid psykosociala aspekter.

Man fann att en god psykosocial arbetsmiljö bland annat leder till större trivsel, ökat engagemang och färre sjukskrivningar och att detta i sin tur påverkar hela arbetsgruppens prestationer – en sanning som står sig väl än idag. Intresset för att mäta det komplexa förhållandet mellan arbetsmiljö och mjuka värden som välmående och hälsa väcktes alltså tidigt. Tanken var då, liksom nu, att tillsammans med dem som det berör, både kartlägga den aktuella situationen och se vad som behöver förbättras.

Metodiken liksom tillvägagångssättet för kartläggningarna har utvecklats under åren, från manuella individuella undersökningar till digitala och kostnadseffektiva IT-lösningar.

Grunden är kunskap om människors beteende
Utgångspunkten för en Columbi är att vår subjektiva tolkning av omvärlden bestämmer vårt handlande. Det bygger i sin tur på forskning om hur vi processar information och hanterar eller anpassar oss till olika situationer. Det vetenskapliga stödet för det resonemanget finns t ex i Ben Shalits metod Hjulet och Richard Lazarus Copingteori.
Columbikonceptet är väl beprövat och bygger också på ett omfattande empiriskt underlag från undersökningar som gjorts såväl i Sverige som utomlands.
Columbi kan lätt anpassas till olika språk, kulturer och situationer och har inte någon begränsning av antalet deltagare.

Ägarna berättar

Anne Styren: ”- Jag kom i kontakt med Columbi 2016 och blev omedelbart förtjust. Metodiken som ger alla deltagare möjlighet att delge sin syn på nuläget kändes så rätt. När jag fick möjlighet att förvärva det digitala verktyget 2019 var beslutet enkelt att fatta. Jag insåg från allra första början Columbi-metodikens möjligheter och det geniala med att varje deltagare får uttrycka sin egen åsikt, utan påverkan.

Jag har ju själv, som de flesta andra, svarat på en mängd olika enkäter under årens lopp. Få av dem är riktigt bra. De allra flesta utgår ifrån någon annans intresseområden och det betyder att det sällan finns frågor som tar upp det som är viktigt för mig.

Columbi vänder på kuttingen genom att utgå ifrån vad respondenten vill berätta. Just denna aspekt – att var och en får utgå från sin unika upplevelse – är grunden till mitt intresse för Columbi. Det gör gott att se hur alla kommer till tals, på lika villkor.

Ytterligare en bonus med Columbi är att den speciella digitala processen ägnar sig så väl åt många olika slags frågeställningar. Columbi kan kartlägga medarbetarnas upplevda arbetsmiljö, samarbetet i en grupp, eller hur man uppfattar företagskulturen. Eller hur styrelsen ser på sitt arbete, hur kunder upplever kvaliteten på leveranserna eller ta reda på deltagarnas intryck från en utbildning. Vi kan fråga medlemmarna i en förening vad de anser är viktigast med medlemskapet, eller studera individers upplevda egna hälsoläge.

Just hälsoläget är ju aktuellt när jag skriver detta under hösten 2020. Den första tiden med Columbi har blivit mer dramatisk än vad jag någonsin kunnat förutspå. En pandemi har vänt upp och ned på alla planer – men å andra sidan så har vi ju det perfekta verktyget för att fråga ”hur upplever du din situation i Coronatider”?

Framtiden ser ljus ut, också i ett internationellt perspektiv för;

”Behöver du fråga om något, om sanningen ska fram – gör en Columbi.”

Kontakt

Columbi Knowledge AB är ett privatägt företag med säte i Stockholm.

Columbis produkt och metod har sina rötter i 1980-talet och sedan 2019 är Profile Intelligence AB och Anne Styren huvudägare.

Columbi illustreras av F1 teamens snabbhet, precision och samarbete; världens bästa team. Columbis motto ”Om sanningen ska fram” visar processens styrka, Columbi är både teamutveckling och medarbetardialog, samtidigt..

Columbi Knowledge AB
Fagerstagatan 18 A
163 53 Spånga
Sverige

Tel: 0793 002 003

E-post: mail@columbi.nu

LinkedIn

Org.nr 559192-8675

Med Columbi går det fort!
Den ena veckan svarar gruppen på den digitala intervjun, och veckan efter är allt sammanställt och rapporten klar. 
Om sanningen ska fram, gör en Columbi!